هزینه‌های آزمون TCF TP سال ۲۰۲۴
سنجش‌های الزامی و پایه ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۱۳۰ یورو
سنجش شفاهی ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۸۰ یورو
سنجش کتبی ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۸۰ یورو
هزینه‌های آزمون TCF Québec سال ۲۰۲۴
فهم گفتاری ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال + ۸۰ یورو
بیان شفاهی ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال + ۸۰ یورو
فهم نوشتاری ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۸۰ یورو
بیان نوشتاری ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۸۰ یورو
هزینۀ آزمون TCF Canada سال ۲۰۲۴
هر چهار مهارت اجباری (درک مفهوم و تولید گفتاری، درک مفهوم و تولید نوشتاری) ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۲۲۰ یورو