هزینه‌های آزمون TCF TP سال ۲۰۲۳
سنجش‌های الزامی و پایه ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۱۱۰ یورو
سنجش شفاهی ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال + ۷۰ یورو
سنجش کتبی ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال + ۷۰ یورو
هزینه‌های آزمون TCF Québec سال ۲۰۲۳
فهم گفتاری ۳،۲۰۰،۰۰۰ ریال + ۷۰ یورو
بیان شفاهی ۳،۲۰۰،۰۰۰ ریال + ۷۰ یورو
فهم نوشتاری ۱،۷۲۰،۰۰۰ ریال + ۷۰ یورو
بیان نوشتاری ۱،۷۲۰،۰۰۰ ریال + ۷۰ یورو
هزینۀ آزمون TCF Canada سال ۲۰۲۳
هر چهار مهارت اجباری (درک مفهوم و تولید گفتاری، درک مفهوم و تولید نوشتاری) ۷،۲۰۰،۰۰۰ ریال + ۱۹۰ یورو