هزینه‌های آزمون TCF TP سال ۲۰۲۱
سنجش‌های الزامی و پایه ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال + ۶۵ یورو
سنجش شفاهی ۸۷۰،۰۰۰ ریال + ۳۵ یورو
سنجش کتبی ۸۷۰،۰۰۰ ریال + ۳۵ یورو
هزینۀ آزمون TCF DAP سال ۲۰۲۱
TCF DAP ۴،۱۲۵،۰۰۰ ریال + ۱۴۰ یورو
هزینه‌های آزمون TCF Québec سال ۲۰۲۱
فهم گفتاری ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال + ۵۰ یورو
بیان شفاهی ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال + ۵۰ یورو
فهم نوشتاری ۹۶۰،۰۰۰ ریال + ۵۰ یورو
بیان نوشتاری ۹۶۰،۰۰۰ ریال + ۵۰ یورو
هزینۀ آزمون TCF Canada سال ۲۰۲۱
هر چهار مهارت اجباری (درک مفهوم و تولید گفتاری، درک مفهوم و تولید نوشتاری) ۳،۸۵۰،۰۰۰ ریال + ۱۷۰ یورو