هزینه‌های آزمون TCF TP سال ۲۰۲۲
سنجش‌های الزامی و پایه ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال + ۱۰۰ یورو
سنجش شفاهی ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال + ۶۰ یورو
سنجش کتبی ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال + ۶۰ یورو
هزینۀ آزمون TCF DAP سال ۲۰۲۲
TCF DAP ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۱۵۰ یورو
هزینه‌های آزمون TCF Québec سال ۲۰۲۲
فهم گفتاری ۲،۳۰۰،۰۰۰ ریال + ۶۰ یورو
بیان شفاهی ۲،۳۰۰،۰۰۰ ریال + ۶۰ یورو
فهم نوشتاری ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال + ۶۰ یورو
بیان نوشتاری ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال + ۶۰ یورو
هزینۀ آزمون TCF Canada سال ۲۰۲۲
هر چهار مهارت اجباری (درک مفهوم و تولید گفتاری، درک مفهوم و تولید نوشتاری) ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۱۸۰ یورو