هزینه‌های آزمون‌های DELF-DALF TP سال ۲۰۲۲
DELF A1 ۸۰ یورو
DELF A2 ۸۰ یورو
DELF B1 ۹۰ یورو
DELF B2 ۹۰ یورو
DALF C1 ۱۰۰ یورو
DALF C2 ۱۰۰ یورو
هزینه‌های آزمون‌های DELF Prim سال ۲۰۲۲
DELF Prim A1.1 ۸۰ یورو
DELF Prim A1 ۸۰ یورو
DELF Prim A2 ۸۰ یورو
هزینه‌های آرمون‌های DELF Junior سال ۲۰۲۲
DELF Junior A1 ۸۰ یورو
DELF Junior A2 ۸۰ یورو
DELF Junior B1 ۹۰ یورو
DELF Junior B2 ۹۰ یورو