هزینه‌های آزمون‌های DELF-DALF TP سال ۲۰۲۴
DELF A1 ۱۰۰ یورو
DELF A2 ۱۰۰ یورو
DELF B1 ۱۱۰ یورو
DELF B2 ۱۱۰ یورو
DALF C1 ۱۳۰ یورو
DALF C2 ۱۳۰ یورو
هزینه‌های آزمون‌های DELF Prim سال ۲۰۲۴
DELF Prim A1.1 ۱۰۰ یورو
DELF Prim A1 ۱۰۰ یورو
DELF Prim A2 ۱۰۰ یورو
هزینه‌های آرمون‌های DELF Junior سال ۲۰۲۴
DELF Junior A1 ۱۰۰ یورو
DELF Junior A2 ۱۰۰ یورو
DELF Junior B1 ۱۱۰ یورو
DELF Junior B2 ۱۱۰ یورو