کلاس‌های «چهار توانایی»

هدف کلاس‌های دوره‌های عادی رشد و تقویت هر چهار توانایی فهم و بیان نوشتاری و گفتاری زبان‌آموز، به صورت هم‌آهنگ و موزون می‌باشد.

  • فهم نوشتاری: ایجاد اشتیاق در زبان‌آموزان برای خواندن متون فرانسوی. با ما شیوه‌های نوین فهم نوشتاری را که به شما امکان پیشرفت و یادگیری در چارچوبی مطمئن را می‌دهد، بیاموزید.
  • فهم گفتاری: به منظور کسب هرچه بیشتر راه‌کارهای درست شنیدن و فهمیدن گفت‌و‌گوها و عبارات شفاهی‌. با ما گام به گام به توانایی‌‌های منحصر به فرد خود در فهم زبان گفتاری مطمئن‌تر شوید.
  • بیان نوشتاری: به منظور پیشرفت گام به گام در ساختن و نوشتن جملات صحیح مرتبط با اتفاقات روزمره، هم‌زمان با مد نظر قرار دادن و توجه به قوانین و رموز نگارش و تصحیح زبان زبان‌آموز.
  • بیان گفتاری: برای بیان عبارات در گفت‌و‌گوهای متداول و روزمره با توجه به واژگان و ساختارهای دستور زبانی مرور شده در کلاس، تلفظ درست و صحیح و همچنین ارتباطات غیر کلامی‌ (حرکت و ژست، نگاه، سکوت، حالات صورت و بدن و …) و آهنگ کلام در گفتار.

 

کلاس‌های پیش‌نهادی:

سطح A1

عنوان کلاس و کتاب آموزشی مورد استفاده سطح طول دوره
فرانسه عمومی (۴ توانایی)
L’atelier A1
A1.1 ۴۰ ساعت
A1.2 ۴۰ ساعت
A1.3 ۴۰ ساعت
A1.4 ۴۰ ساعت
۱۶۰ ساعت

 

سطح A2

عنوان کلاس و کتاب آموزشی مورد استفاده سطح طول دوره
فرانسه عمومی (۴ توانایی)
L’atelier A2
A2.1 ۴۰ ساعت
A2.2 ۴۰ ساعت
A2.3 ۴۰ ساعت
۱۲۰ ساعت

 

سطح B1

عنوان کلاس و کتاب آموزشی مورد استفاده سطح طول دوره
فرانسه عمومی (۴ توانایی)
L’atelier B1
B1.1 ۴۰ ساعت
B1.2 ۴۰ ساعت
B1.3 ۴۰ ساعت
B1.4 ۴۰ ساعت
۱۶۰ ساعت

 

سطح B2

عنوان کلاس و کتاب آموزشی مورد استفاده سطح طول دوره
فرانسه عمومی (۴ توانایی)
L’atelier B2
B2.1 ۴۰ ساعت
B2.2 ۴۰ ساعت
B2.3 ۴۰ ساعت
B2.4 ۴۰ ساعت
B2.5 ۴۰ ساعت
B2.6 ۴۰ ساعت
۲۴۰ ساعت

 

سطح C1

عنوان کلاس و کتاب آموزشی مورد استفاده سطح طول دوره
فرانسه عمومی (۴ توانایی)
Défi 5
C1.1 ۴۰ ساعت
C1.2 ۴۰ ساعت
C1.3 ۴۰ ساعت
C1.4 ۴۰ ساعت
C1.5 ۴۰ ساعت
C1.6 ۴۰ ساعت
۲۴۰ ساعت