هزینه‌های آزمون‌های DELF-DALF TP سال ۲۰۲۳
DELF A1 ۹۰ یورو
DELF A2 ۹۰ یورو
DELF B1 ۱۰۰ یورو
DELF B2 ۱۰۰ یورو
DALF C1 ۱۱۰ یورو
DALF C2 ۱۱۰ یورو
هزینه‌های آزمون‌های DELF Prim سال ۲۰۲۳
DELF Prim A1.1 ۹۰ یورو
DELF Prim A1 ۹۰ یورو
DELF Prim A2 ۹۰ یورو
هزینه‌های آرمون‌های DELF Junior سال ۲۰۲۳
DELF Junior A1 ۹۰ یورو
DELF Junior A2 ۹۰ یورو
DELF Junior B1 ۱۰۰ یورو
DELF Junior B2 ۱۰۰ یورو