هزینۀ‌ کلاس‌های فشردۀ سال ۲۰۲۱
کلاس‌های فشرده، ۵ هفته، ۴۰ ساعت ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کلاس‌های فوق فشرده، ۴ هفته، ۶۰ ساعت ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ ریال

۱۰ درصد تخفیف برای دانشجویانی که در اپلیکیشن کامپوس فرانس پرونده در حال بررسی دارند: ۹،۴۵۰،۰۰۰ ریال