هزینۀ‌ کلاس‌های فشردۀ سال ۲۰۲۳
کالس‌های فشرده به مدت ۵ هفته – ۴۰ ساعت اولین ثبت نام در مرکز ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
ثبت نام‌های بعدی: با احتساب تخفیف برای زبان‌آموزان مرکز ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کالس‌های فوق فشرده به مدت ۴ هفته – ۶۰ ساعت ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۱۰ درصد تخفیف برای زبان‌آموزانی که در اپلیکیشن «کامپوس فرانس» پرونده در حال بررسی دارند ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال