نوع کلاسهزینه
کلاس های ۴۰ ساعته ( عادی و فشرده)۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کلاس های ۴۰ ساعته سطح C1/C2 ( عادی و فشرده)۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کلاس‌های ۶۰ ساعته ( فوق فشرده، دانشگاهی)۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال
کارگاه‌های موضوعی ۲۰ ساعته۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال
کارگاه‌های موضوعی ۲۰ ساعته سطح C1/C2۱۲.۶۰۰.۰۰۰ ریال
کارگاه‌های فرانسه تخصصی ۲۰ ساعته ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کارگاه‌های فرانسه تخصصی ۴۰ ساعته۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال