هزینه‌های کلاس‌های عمومی سال ۲۰۲۳
کالس‌های عادی به مدت ۱۰ هفته – ۴۰ ساعت اولین ثبت نام در مرکز ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
ثبت نام‌های بعدی: با احتساب تخفیف برای زبان‌آموزان مرکز ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال