هزینۀ‌ کلاس‌های خصوصی سال ۲۰۲۱
۱۵ ساعت شامل ۱۰ جلسۀ‌ یک ساعت و نیمه ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال