هزینۀ‌ کلاس‌های خصوصی سال ۲۰۲۳
۱۵ ساعت شامل ۱۰ جلسۀ‌ یک ساعت و نیمه، ۱ نفره ۴۹،۵۰۰،۰۰۰ ریال
۱۵ ساعت شامل ۱۰ جلسۀ‌ یک ساعت و نیمه، ۲ تا ۴ نفره ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال