هزینۀ‌ کلاس‌های خصوصی سال ۲۰۲۲
۱۵ ساعت شامل ۱۰ جلسۀ‌ یک ساعت و نیمه ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال