هزینه‌های کارگاه‌های آموزشی سال ۲۰۲۲
هر گونه کارگاه ، در ۲۰ ساعت ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال