هزینه‌های کارگاه‌های آموزشی سال ۲۰۲۳
کارگاه مکالمه – ۲۰ ساعت ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارگاه «فرانسه تخصصی» – ۲۰ ساعت ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارگاه «فرانسه دانشگاهی» – ۴۰ ساعت ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارگاه «فرانسه دانشگاهی» – ۵۲ ساعت ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال