هزینه‌های کارگاه‌های آموزشی سال ۲۰۲۱
هر گونه کارگاه ، در ۲۰ ساعت ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال