تقویم آموزشی ۱۴۰۰
تاریخ شروع و پایان ترم پیش ثبت نام آنلاین
بهار از ۱۵ فروردین تا ۵ تیر از ۱۰ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
تابستان از ۲۲ تیر تا ۳ مهر از ۳۱ خرداد تا ۱۳ تیر
پاییز از ۱۲ مهر تا ۲۶ آذر از ۲۳ شهریور تا ۷ مهر
زمستان از ۹ دی تا ۲۰ اسفند از ۲۱ آذر تا ۵ دی