برای کسب اطلاعات و توضیحات مربوط به هزینه‌های DAEFLE لطفاً نسخۀ فرانسوی این صفحه را مطالعه بفرمایید.