برای کسب اطلاعات و توضیحات مربوط به معرفی DAEFLE لطفاً نسخۀ فرانسوی این صفحه را مطالعه بفرمایید.