برای کسب اطلاعات و توضیحات مربوط به زمان‌بندی DAEFLE لطفاً نسخۀ فرانسوی این صفحه را مطالعه بفرمایید.