برای کسب اطلاعات و توضیحات مربوط به ثبت نام در DAEFLE لطفاً نسخۀ فرانسوی این صفحه را مطالعه بفرمایید.