برای کسب اطلاعات و توضیحات مربوط به زمان‌بندی دوره‌های تربیت مدرس زبان فرانسه لطفاً نسخۀ فرانسوی این صفحه را مطالعه بفرمایید.