اطلاع رسانی تاریخ برگزاری آزمون تعیین سطح از طریق شبکه های اجتماعی مرکز زبان فرانسه به نشانی @clftehانجام می شود.