نوع آزمون تاریخ آزمون مرکز آزمون محل برگزاری آزمون
DELF-DALF TP ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
DELF Prim ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
DELF Junior ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
DELF-DALF TP ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۰ کانون زبان ایران کانون زبان ایران
شعبه‌های اصفهان، شیراز و تبریز
DELF Scolaire ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ مدرسۀ فرانسوی تهران مدرسۀ فرانسوی تهران
DELF Prim ۴ و ۵ تیر ۱۴۰۰ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
کانون زبان ایران کانون زبان ایران
شعبه‌های مشهد و اصفهان
DELF Junior ۱۱ و ۱۲ تیر ۱۴۰۰ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
کانون زبان ایران کانون زبان ایران
شعبه‌های مشهد و اصفهان
DELF-DALF TP ۱ و ۲ مهر ۱۴۰۰ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
DELF-DALF TP ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۴۰۰ کانون زبان ایران کانون زبان ایران
شعبه‌های اصفهان، شیراز و تبریز
DELF-DALF TP ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۰ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران

توجه: مدیریت مرکزی همۀ انواع ازمون‌های دلف در ایران مرکز زبان فرانسۀ تهران می‌باشد.