مکان آزمونمرکز آزمونتاریخ امتحاننوع امتحان
مرکز زبان فرانسه تهرانمرکز زبان فرانسه تهران۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۴۰۲DELF Prim
مرکز زبان فرانسه تهرانمرکز زبان فرانسه تهران۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۴۰۲DELF - DALF TP
مرکز زبان فرانسه تهرانمرکز زبان فرانسه تهران۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۴۰۳DELF Junior
مرکز زبان فرانسه تهرانمرکز زبان فرانسه تهران۸ و ۹ تیر ۱۴۰۳DELF Prim