نوع آزمون تاریخ آزمون مرکز آزمون محل برگزاری آزمون
DELF-DALF TP ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
DELF Prim ۸ و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
DELF Junior ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
DELF-DALF TP ۶ و ۷ خرداد ۱۴۰۱ کانون زبان ایران کانون زبان ایران
شعبه‌های اصفهان، شیراز و تبریز
DELF Scolaire ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ مدرسۀ فرانسوی تهران مدرسۀ فرانسوی تهران
DELF Prim ۳ و ۴ تیر ۱۴۰۱ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
کانون زبان ایران کانون زبان ایران
شعبه‌های مشهد و اصفهان
DELF Junior ۱۰ و ۱۱ تیر ۱۴۰۱ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
کانون زبان ایران کانون زبان ایران
شعبه‌های مشهد و اصفهان
DELF-DALF TP ۱ و ۲ مهر ۱۴۰۱ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران
DELF-DALF TP ۱۳ و ۱۴ آبان ۱۴۰۱ کانون زبان ایران کانون زبان ایران
شعبه‌های اصفهان، شیراز و تبریز
DELF-DALF TP ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۱ مرکز زبان فرانسۀ تهران مرکز زبان فرانسۀ تهران

توجه: مدیریت مرکزی همۀ انواع ازمون‌های دلف در ایران مرکز زبان فرانسۀ تهران می‌باشد.